Termékek Menü

Felhasználási feltételek

Az Interkerám Kft. termékekeit az alábbi szállítási feltételek szerint tudja partnerei részére szállítani. A feltételekkel kapcsolatosan felmerülő esetleges kérdésévei forduljon hozzánk bizalommal.
 1. A természetes ásványi agyagtermék esetén a jótállás a hiánytalan szállításra vonatkozik a nyersanyagoknál szokásos tűréshatáron belül, olyan mértékig amennyire ez egy ásványi terméknél, amelynek tulajdonságaira nincs befolyásunk, lehetséges. A vevő csak kiegészítő szállításokat igényelhet. Ha ezek nem vezetnek eredményre, vagy nem lehetségesek, akkor a vevő változtathat vagy csökkentheti megrendelését. A vevő kártérítésre vonatkozó igénye ki van zárva, a felek rögzítik, hogy az áru vételára ezen körülmények ismeretében került meghatározásra.
 2. Próbák és minták nem alapjai a próba utáni vásárlásnak. Kifejezett írásos garancia illetve próba utáni vásárlás esetén igényelhet a vevő megfelelő minőségű kiegészítő szállítást, ha a garantált tulajdonságok hiányoznak. Ennek teljesítésére meghatározott idő áll rendelkezésünkre. Ha ez nem vezet eredményre, vagy lehetetlen, akkor a vevő igényelheti a vételár visszatérítését, kizárva a további kárigényeket beleértve a kiegészítő szállítást is, illetve visszaléphet a vásárlástól, ha a kiegészítő szállítás az eladó nagy mértékű gondatlansága miatt nem történik meg. Ez utóbbi esetben a kár igény az áru értékére korlátozódik
 3. A vevő haladéktalanul megvizsgálja az árut beérkezés után, és a minden megállapított hiányt 3 napon belül írásban közli, minden esetben feldolgozás vagy összekeverés előtt A nem nyilvánvaló hiányokat , amennyiben az áru még nincs feldolgozva vagy összekeverve, a hiány megállapítása után 3 napon belül , legkésőbb a szállítástól számított 6 hónapon belül kell írásban közölni. Ugyanez érvényes a hiányzó tulajdonságokra is. Későbbi hiány bejelentés, vagy az áru feldolgozása kizárja a kifogás jogosultságát, függetlenül a jogalaptól.
 4. Szállítás közbeni súlyveszteség, ami pl. az áru kiszáradására vagy egyéb okokra vezethető vissza, nem képezi garanciális kifogás alapját.
 5. A szállított áru alkalmassága meghatározott alkalmazási célokra nincs vizsgálva. Ez a vevő dolga. Az eladó adatai egy felhasználási célra vonatkozóan csak írásos megerősítés esetén kötelezettség érvényűek.
 6. Vitás kérdésekben dönt egy közös próba vétel és adott esetben az anyag vizsgálata egy elismert anyagvizsgáló intézetnél ( pl. KERMI ). A szakvélemény illetve az analízis eredménye mindkét fél részére kötelező érvényű döntés. A szakvélemény költségét az előlegezi meg, aki a kifogást előterjeszti, azonban az viseli akinek az állítása nem bizonyosodott be a szakvélemény alapján.
 7. A vásárló garantálja, hogy rendelkezik mindazokkal a jogosítványokkal és engedélyekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az eladótól a termékeket megvásárolja - különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre - valamint azokat rendeltetésszerűen felhasználja. Az eladó kérésére a vevő ezen tanúsítványokat bemutatja. Az ebből adódó károk nem érintik a szállítót.
 8. A vásárló kártalanítási igénye késedelem vagy szállítási lehetetlenség miatt ki van zárva, kivéve ha ezt az eladónak vagy valamelyik vezető alkalmazottjának szándékos vagy nagy mértékben gondatlan tevékenysége okozta. Ebben az esetben a kárigény az egyszerű áruértékre korlátozódik.
 9. Számlázáskor a kiindulási helyen a ( telephely, üzletet ) vagy a posta által közölt súly a mérvadó. Az eladó az áru feletti tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az által vásárolt anyagot mindaddig nem használja fel, míg az áru ellenértéke nem kerül kiegyenlítésre. Amennyiben ez nem lehetséges a vevő akkor is garantálja az vásárolt áru ellenértékének kifizetését, ha az beépítésre vagy további eladásra került.
 10. Ha a szállított áru egyéb árukkal, amelyek nem a szállító tulajdonát képezik együtt lett eladva, úgy a megrendelő követelése a további átvevővel szemben átruházottnak tekintendő, a szállító és a megrendelő között megállapodott szállítási ár mértékéig.
 11. A fenntartott jogú áru feldolgozása vagy átalakítása megrendelő által mindig a szállító előnyére történik.
 12. Költség felszámítás nem megengedett, csak akkor történhet, ha elismert vagy jogi erejű ellenkövetelésről van szó.
 13. A szállítás teljesítve van, ha az árut átadták a vevő megbízottjának, szállítmányozó cégnek, spediciónak, postának, vasútnak, stb. Az áru a vásárló költségére és kockázatára lesz szállítva.
 14. A szállító fenntartja a tulajdonjogot a szállított árura addig, amíg a szállítónak az üzleti kapcsolatból a megrendelővel szembeni valamennyi követelése maradéktalanul ki nincs egyenlítve, beleértve az egyidejűleg, vagy később megkötött szerződésekből a jövőben előálló követeléseket, valamint a folyószámla egyenleget is.
 15. A megrendelő szerződéssel ellentétes magatartása esetén, különösen fizetési késedelemnél, a szállító jogosult az árut visszavenni figyelmeztetés után, és a megrendelő köteles azt kiadni.
 16. Az áru értékének teljes kifizetéséig nem lehet az árut a szállító beleegyezése nélkül zálogba adni, vagy biztosítékként átruházni.
 17. Teljesítési hely: Kecskemét illetve Budapest. A felek jelen Általános szállítási feltételekből, illetve a szállításból kapcsolódóan eredő esetleges jogviták rendezésére - a pertárgy értékétől függően - kikötik Kecskemét Városi Bíróság, illetőleg a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
 18. A jelen Általános szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Nemzetközi vásárlói jogi törvények alkalmazása ki van zárva.
 19. Ha a felsorolt feltételek valamelyike érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, az Általános szállítási feltételek egészét nem érinti.